25-06-2024 | Nieuws

Raedelijn coördineert fundament 'digitaal vaardig' vanuit IZA-regioplan

Eind 2023 is het IZA-regioplan Midden-Nederland opgeleverd. Met als belangrijkste doel om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. In dit regioplan staan een aantal fundamenten beschreven die nodig zijn om de transformatieopgaven mogelijk te maken. Deze fundamenten overstijgen de sub-regio’s en worden daarom regionaal aangepakt. Raedelijn is penvoerder van één van deze fundamenten: ‘digitaal vaardig’.

 

Waarom 'digitaal vaardig' maken

Het thema ‘digitaal vaardig’ is een belangrijk thema omdat er door de toenemende druk op de zorg steeds meer gebruik wordt gemaakt van digitale zorgtoepassingen zoals gezondheidsapps of videobellen met de huisarts. Dit vraagt van inwoners dat zij beschikken over de digitale vaardigheden. Volgens de E-healthmonitor (2021) is dit voor een kwart van alle zorggebruikers in Nederland niet het geval. Daarom zet Raedelijn in op het versterken van de digitale vaardigheden van inwoners en het verbeteren van de digitale toegankelijkheid bij organisaties in de zorg, gezondheid en welzijn. 

 

Onderzoek naar mogelijkheden om digitale vaardigheden te vergroten

Raedelijn heeft in het najaar van 2023 onderzoek gedaan naar de uitdagingen én mogelijkheden om de digitale vaardigheden van inwoners in de regio te vergroten. Deze bestond uit een eerste verkenning en een aanvullende analyse. Uit de eerste verkenning bleek dat er binnen de regio Utrecht al veel verschillende organisaties bezig zijn met het verbeteren van digitale vaardigheden onder inwoners. Het vergroten van de impact van deze organisaties kan eraan bijdragen dat inwoners van Utrecht digitaal vaardiger worden en meer gebruik zullen maken van digitale zorg. In een aanvullende analyse is daarom gekeken waar de mogelijkheden liggen om dit te doen. De analyse liet zien dat de samenwerking tussen organisaties die zich richten op het verbeteren van digitale vaardigheden in de regio Utrecht versterkt kan worden door onderlinge verbinding. Verder is er behoefte aan verbinding tussen deze partijen en de zorgverlening. 

Op basis van dit onderzoek zijn drie aanbevelingen geformuleerd om de vaardigheden om gebruik te maken van digitale zorg onder inwoners van Utrecht te verbeteren.

  • De eerste aanbeveling richt zich op het verbeteren van de specifieke vaardigheden die nodig zijn om gebruik te maken van digitale zorg. Het aanleren van deze specifieke vaardigheden vereist bepaalde basis digitale vaardigheden. 
  • De tweede en derde aanbeveling zijn gericht op het aanleren van deze basis digitale vaardigheden. De aanbevelingen dragen daarnaast bij aan de verbinding tussen (organisaties gericht op) deze twee soorten vaardigheden.

Zie voor meer informatie over het onderzoek de samenvatting van het Rapport Impactvergroter in de link hieronder. 

 

Hoe nu verder?

Met het resultaat van het onderzoek van afgelopen jaar en de voorzet vanuit de voormalige werkgroep vanuit de Health Hub Utrecht ligt een concept plan van aanpak klaar. Op basis van de opgedane inzichten hebben we de doelstelling vertaald naar 2 thema’s: 

  1. Bundelen en opschalen: de inwoner vindt het beste middel voor het vergroten van digitale (gezondheids)vaardigheden;
  2. Organisaties in zorg, gezondheid en welzijn hebben digitale diensten die voor inwoners begrijpelijk en toegankelijk zijn.

Raedelijn neemt het voortouw in het samenstellen van een coalitie voor het digitaal vaardig maken van de regio. Samen onderzoeken we hoe de thema’s vormgegeven kunnen worden, met de genoemde aanbevelingen als vertrekpunt.

 

Meer lezen?

Wil je meer lezen of dit onderwerp? We hebben een paar links voor je op een rijtje gezet.

 
Wil je meer weten over 'digitaal vaardig' maken? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.