29-03-2023 |

Organisatiegraad Paramedische Zorg: Samen sterk in de regio (symposium)

Een stevige paramedische organisatiegraad is een onmisbare bouwsteen om te komen tot een betere totale organisatie van de eerstelijnszorg. In het Integraal Zorg Akkoord is afgesproken dat de inzet op versterking van de organisatiegraad binnen de verschillende beroepsgroepen op wijk- en regioniveau wordt voortgezet, waaronder ook de versterking van de organisatiegraad in de paramedische zorg. Voor de doorontwikkeling van de organisatiegraad van de paramedische zorg worden bestaande netwerken versterkt en uitgebreid

 

Zo vindt er op zaterdag 24 juni het symposium Samen sterk in de regio plaats voor alle paramedici die in de regio samenwerken. De nadruk tijdens deze dag ligt op samenwerken en samen van elkaar leren. Wil jij er bij zijn? Meld je dan hier aan

 

Daarnaast hebben het VWS en ZN het landelijk programma ‘’Samen sterk in de regio’’ gestart. Het doel van het programma is om een betere organisatiegraad voor paramedici te realiseren. De focus ligt hierbij op regionale samenwerking tussen fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten en huidtherapeuten. 

 

Het programma Samen sterk in de regio werkt naar een aantal doelen:

 

  • Een aanspreekpunt en gesprekspartner vormen in de regio bestaande uit een regionale afvaardiging van diverse paramedische beroepsgroepen; 

  • Met een betere organisatiegraad kunnen op regionaal niveau afspraken worden gemaakt met zorgverzekeraars, patiënten(vertegenwoordigers) en andere aanbieders over implementatie van de Juiste Zorg Op de Juiste Plek;

  • Paramedische zorgverleners kunnen van elkaar leren binnen een regionale samenwerking;

 

In het kader van dit landelijke programma geeft Raedelijn advies en ondersteuning in twee regio’s: Eemland en Noord-West Utrecht. Hierbij was de eerste stap het opstellen van een paramedisch regiobeeld. Vervolgens is er een plan van aanpak opgesteld. In beide regio’s is recent een multidisciplinair kernteam gestart met vertegenwoordigers van fysiotherapeuten, diëtisten en logopedisten. In de regio Eemland neemt ook een vertegenwoordiger van Huisartsenorganisatie Eemland deel aan het overleg. 

 

Beide kernteams gaan aan de slag om dit traject vorm te geven. Daarnaast zullen de kernteams de verbindende schakel zijn naar de achterban. In het traject wordt gekeken naar de juiste rechtsvorm van een platform, welke visie daarbij past, welke doelstellingen ze hebben en een passende governance. Daarbij wordt zo veel mogelijk verder gebouwd op bestaande netwerken, zoals de coöperatie Paramedische Zorggroep Eemland. Het streven is dat dit jaar in beide regio’s flinke stappen worden gezet om een stevige regionale paramedische organisatie te realiseren met een duidelijke missie, visie en governance. Dit als een gemandateerde, aanspreekbare organisatie namens alle paramedische professionals in de regio.  Daarnaast willen we vanuit Raedelijn de  multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen, paramedische professionals en sociaal domein in de wijk en op regionaal niveau versterken.

Symposium Samen sterk in de regio
Meer informatie & aanmelden

Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs