20-04-2023 | Nieuws

Netwerken geven zichzelf een ruime voldoende

In 2020 ontwikkelde Raedelijn samen met Common Eye een instrument waarmee zorgnetwerken hun functioneren zelf kunnen evalueren: de netwerkthermometer. Dit deden wij in opdracht van het Ministerie van VWS. Inmiddels is de thermometer door 76 netwerken ingevuld. Dit leverde ons veel informatie op over hoe netwerken functioneren.

 

Hoe werkt het?

In een online omgeving geven zorgnetwerken zichzelf een rapportcijfer op zes verschillende onderdelen. Denk aan een goede onderlinge relatie tussen partijen, een helder en betekenisgevend proces en het realiseren van publieke waarde. Hieruit volgt een rapportcijfer (van 1 tot 10) op de zes onderdelen, plus een aantal tips voor verbetering. Daarnaast staan er ook algemene vragen in, om het type netwerk te kunnen vaststellen.

 

Wie hebben de netwerkthermometer al gebruikt? 

De netwerkthermometer is sinds 2021 beschikbaar voor alle regionale en lokale netwerken in zorg en welzijn in Nederland. Zelf gebruiken wij het instrument ook regelmatig, bij netwerken die we begeleiden. Zo kunnen we goed evalueren hoe het gaat met de samenwerking. 

 

De netwerkthermometer is ingevuld door 166 personen uit 76 netwerken: 

  • 47 (regionale) ouderenzorgnetwerken 
  • 16 netwerken Dementie
  • 2 domeinoverstijgende regionale netwerken 
  • 10 regionale doelgroepgerichte netwerken 
  • 1 paramedisch netwerk 
  • 1 lokaal doelgroepgericht netwerk 

 

Het aantal personen per netwerk dat de thermometer heeft ingevuld varieert van 1 tot 27. 

 

Netwerken functioneren gemiddeld (ruim) voldoende 

We zien een gemiddeld rapportcijfer van 6,7 over alle ingevulde netwerkthermometers. Er is wel veel verschil in scores tussen de verschillende netwerken. Ook blijkt dat partijen in het netwerk een goed beeld hebben van de maatschappelijke opgave, het thema of de verantwoordelijkheid die hen verbindt. Op dit onderwerp scoren netwerken het hoogst: een 7,6.

 

We kunnen hieruit concluderen dat de meeste netwerken zichzelf een ruim voldoende geven. Dat is fijn, maar er is ook ruimte voor verbetering.  

 

Netwerken die goed functioneren 

Netwerken die bovengemiddeld scoren, doen dat op alle 6 de onderdelen van netwerksamenwerking. Regionale ouderenzorgnetwerken scoren vooral hoog op onderlinge verhoudingen en het voeren van regie over het samenwerkingsproces. Verder lijkt het erop dat netwerken met een duidelijke ambitie of doel voor ogen, over het algemeen hoger scoren dan netwerken waarbij dit minder helder is. 

 

Wat verder opvalt is dat mensen binnen een netwerk verschillend denken over het 

functioneren van het netwerk. Dit zou kunnen samenhangen met de positie en rol die iemand inneemt. In de netwerken waarbij we onderscheid hebben gemaakt tussen bestuurders, managers en professionals (projectgroepleden) zien we dat elke groep het netwerk anders beoordeelt. Over het algemeen genomen waarderen de professionals (projectgroepleden) de samenwerking hoger dan de bestuurders. Zien bestuurders misschien minder het daadwerkelijke effect van samenwerking dan de professionals? Of hebben zij andere (hogere?) verwachtingen? 

 

Financiering is een heikel punt 

Netwerken worden gefinancierd door de deelnemende partijen (56% van de netwerken), door subsidie (38%) en/of door één of enkele partijen in het netwerk (25%). Maar uit de score blijkt dat dit meestal niet structureel geborgd is. Daarom geeft ongeveer de helft van de netwerken de financiering een onvoldoende, gemiddeld een 5,3. Voor de duurzaamheid van netwerken is dit een aandachtspunt. 

 

Zelf de netwerkthermometer gebruiken?

Wil je ook inzicht krijgen in het functioneren van jouw netwerk met behulp van de 

Netwerkthermometer? Neem dan contact op met Denise Seelen.

Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs