20-02-2023 |

GezondVeluwe: Mijlpalen en vooruitblik

We hebben de resultaten van GezondVeluwe van 2022 en de vooruitblik voor 2023 gevisualiseerd in een infographic. Per thema kun je inzien welke mijlpalen we bereikt hebben en welke ambities we hebben voor dit jaar.

 

 

In het Bestuurlijk Platform van GezondVeluwe van februari dit jaar zijn de jaarplannen voor 2023 tot 2025 per thema gepresenteerd. Onderstaand vind je per thema de plannen die zijn gemaakt. 

 

Mentale gezondheid

De komende twee jaar zet GezondVeluwe in op de inrichting van een nieuw ecosysteem voor mentale gezondheid, namelijk GEM. De nadruk ligt hierbij niet meer op het stellen van een (psychiatrische) diagnose en de daarop gerichte behandeling met medicatie, maar veel meer op wat een zorgvrager nodig heeft om zich staande te kunnen houden. Dit vraagt om samenwerking tussen Welzijn en zorgprofessionals, inzet van ervaringsdeskundigen en zelfmanagement tools.

 

GezondVeluwe is gestart met pilots rondom de Herstelondersteunende Intake in de huisartsenpraktijk, bij Welzijn en het WMO loket. Verder worden de herstelacademies doorontwikkeld en ingezet. De komende jaren zullen de pilots worden uitgebreid.

 

Ouderenzorg

Rondom de ouderenzorg is de ambitie om de komende jaren meer in te zetten op samenwerking tussen het medisch domein en het sociaal domein. Daarnaast ligt de focus op afstemming tussen formele (professionele) en informele zorg en ondersteuning. Om (verergering van) zorgvragen te voorkomen zet GezondVeluwe in op gezondheid en welzijn door middel van preventie en ondersteuning.

 

Oncologie & chronische aandoeningen

Binnen dit thema is de afgelopen jaren ingezet op passende nazorg voor mensen die kanker hebben (gehad). Het is de bedoeling om de komende twee jaar de aandacht uit te breiden naar mensen met chronische pijn en mensen met Niet aangeboren hersenletsel (NAH). Voor deze twee nieuwe doelgroepen zal voor de zomer een plan worden voorgelegd aan het Bestuurlijk Platform van GezondVeluwe.

 

Preventie

Het thema preventie raakt alle andere samenwerkingsthema’s binnen GezondVeluwe. Het thema is het afgelopen jaar verkend en er zijn globaal twee ideeën naar voren gekomen:

  1. Lokale fieldlabs voor wijken van gezinnen met lage gezondheidsvaardigheden.
  2. Regionaal leefstijlloket

    Over GezondVeluwe

    GezondVeluwe is dé netwerkorganisatie in de regio Noordwest-Veluwe. GezondVeluwe legt de focus op de beste regionale zorg, meer gezondheid en goede ondersteuning. Om dit te realiseren in de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde is samenwerking cruciaal. De partners binnen het netwerk GezondVeluwe bundelen krachten, maken gebruik van elkaars expertise en energie en weten elkaar te vinden. 

    Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs