31-08-2023 | Nieuws

Onderzoek naar toezicht op regionale netwerksamenwerking

Het netwerk GezondVeluwe doet mee aan een landelijk actieonderzoek naar toezicht op netwerken. Een actueel onderwerp gezien de toename van het aantal netwerken als antwoord op vraagstukken in de zorg. 

 

Naar toezicht ondersteunend aan het netwerk

Het onderzoek maakt deel uit van de Nationale Wetenschapsagenda. Het doel ervan is niet om meer toezicht te organiseren maar te werken naar een vorm van toezicht die ondersteunend is aan het netwerk en aan toezichthouders. Aan bestuurders in GezondVeluwe zijn vragen voorgelegd over de wijze waarop zij de toezichthouders willen informeren over het netwerk, of het wenselijk is dat toezichthouders van de verschillende organisaties elkaar ontmoeten en wat zij verwachten van de externe toezichthouders. Op dit moment zijn de toezichthouders niet direct betrokken bij GezondVeluwe.

 

GezondVeluwe neemt als een van de twee zorgnetwerken deel aan het landelijk onderzoek. Daarnaast zijn ook netwerken op het gebied van woningbouw, onderwijs en veiligheid in het onderzoek betrokken. 

 

Weinig ervaring met toezicht op netwerken

Momenteel is er nog weinig ervaring met toezicht op netwerken. Externe landelijke toezichthouders, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Nza, zijn zoekende naar indicatoren waarop ze de netwerken kunnen toetsen. De IGJ heeft toetsingskaders ontwikkeld voor netwerken rondom kwetsbare ouderen, mensen met chronische psychische aandoeningen, mensen met LVB en kinderen met specialistische verpleging en zorg thuis. Voor doelgroepoverstijgende regionale of wijknetwerken bestaan nog geen landelijke toetsingskaders.

 

Interne toezichthouders, zoals de raden van toezicht van zorgorganisaties of de gemeenteraad, hebben geen eenduidige en geen formele rol bij netwerksamenwerking.

 

Actueel vraagstuk

Dat het toezicht op netwerken een actueel vraagstuk betreft, blijkt wel uit de aandacht die er op dit moment voor het onderwerp is. Zo verscheen onlangs het boek ‘Toezien op samenwerken: naar een verantwoord samenspel’  van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). En in de herziene Governancecode Zorg (2022) worden netwerken en samenwerkingsverbanden expliciet genoemd als een actueel onderwerp dat leidt tot nieuwe inzichten op het gebied van ‘good governance.’

Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs