27-09-2022 | Nieuws

In gesprek over verhalen en cijfers van Kansrijke Start in Zeist

Op 13 september gingen professionals, inwoners en managers met elkaar in gesprek over verhalen en cijfers van Kansrijke Start in Zeist. Dit gesprek is een resultaat van de monitoring die Raedelijn met de kerncoalitie* Kansrijke Start Zeist heeft ontwikkeld. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het vormgeven van een lokaal model voor de monitoring dat het organisatieniveau overstijgt. 

 

Een goed gesprek om betekenis te geven aan verhalen en cijfers

Dit gesprek, ook wel een duidingssessie genoemd, had als doel om met elkaar uit te wisselen over ieders perspectief op de verhalen en cijfers. Wat zien we? Wat valt op? Wat in deze cijfers en verhalen herkennen we wel en niet uit de praktijk?

 

Zo viel bijvoorbeeld in de cijfers op dat de Centering Pregnancy groepen een groot bereik hebben. Tegelijkertijd zien we dat we ouders uit kwetsbaardere wijken beperkt bereiken. Mogelijke verklaringen die hiervoor werden genoemd zijn het tempo van de groepen en de taalbarrière die meespeelt.

 

In de verhalen die zijn opgehaald bij ouders in Zeist viel op dat de periode na de bevalling heel belangrijk is. In veel verhalen was terug te lezen dat dit een onzekere en spannende tijd is waarin veel vragen ontstaan bij ouders. Dit riep de vraag op of ouders in deze periode (voldoende) terecht kunnen met hun vragen.

 

Daarnaast viel in de verhalen op dat het ervaren van steun van zowel familie, vrienden en kennissen als van professionals heel bekrachtigend is. En als deze steun niet wordt ervaren dit een groot gemis is.

 

Deelnemers van de duidingssessie waren positief. “De combinatie van verhalen en cijfers is een grote meerwaarde,” gaf één van hen aan. Daarnaast werd de behoefte geuit om nu de verdere vertaling te maken naar wat dit betekent voor onze gezamenlijke doelen en voor de individuele organisaties.

foto kansrijke start5

Hoe het verder gaat: wat betekent dit voor de gezamenlijke ambities? 

Dit gesprek was een belangrijke stap om een gezamenlijk beeld te vormen over hoe het gaat met de gezinnen met jonge kinderen in Zeist. De volgende stap is om met elkaar te bepalen wat dit betekent voor de gezamenlijke ambities en wat er nodig is om met elkaar te blijven werken aan een zo goed mogelijke start voor ouders en jonge kinderen in Zeist. 

 

Het verzamelen van deze data en dit eerste gesprek hierover staan niet op zichzelf. Dit is een lerende cyclus waarin het blijven verzamelen van cijfers en verhalen en het gezamenlijk duiden van de gegevens regelmatig moet worden herhaald. Op deze manier blijf je met elkaar leren en je samenwerking versterken en doorontwikkelen. Met als uiteindelijke doel een Kansrijke Start voor alle kinderen in Zeist.

 

Wat hieraan voorafging: monitoringsplan opstellen en data verzamelen

Aan deze bijeenkomst ging een traject vooraf waarin Raedelijn in samenwerking met de kerncoalitie de ambities van Zeist heeft vertaald naar concrete doelen en activiteiten. Aan deze doelen en activiteiten zijn vervolgens indicatoren gekoppeld. Deze indicatoren zijn gemeten aan de hand van openbare cijfers, registratiecijfers van de betrokken partijen én ervaringsverhalen van ouders. Al deze resultaten zijn gepubliceerd in een dashboard en kunnen periodiek worden geactualiseerd met nieuwe data. 

 

Wil jij ook aan de slag met monitoring van Kansrijke Start in jouw gemeente? Neem dan contact met ons op, we gaan hierover graag met je in gesprek.  

 

*de kerncoalitie in Zeist bestaat uit de volgende partijen: Verloskundigepraktijk Zeist, CJG, JGZ van de GGDrU, Samen Oplopen, MeanderOmnium en gemeente Zeist.

Meer weten? Neem contact op met onze collega's