31-08-2023 | Nieuws

Aanvragen subsidie ‘versterking eerstelijnszorg’ voor drie RHO’s in Utrecht ingediend

Wat kunnen regionale huisartsenorganisaties (RHO) RegiozorgNU, Unicum en Huisartsen Utrecht Stad met €150.000 doen om de eerstelijnszorg te versterken? Dat staat beschreven in de subsidieaanvraag die de organisaties eind juli bij ZonMW ingediend hebben. De aanvragen zijn door de samenhang met wijkverpleging expliciet ondersteund door VVT-organisaties Careyn, De Rijnhoven, AxionContinu, Santé Partners, Zorgspectrum, Accolade Zorg en Silverein. En ook zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft zich gecommitteerd. ZonMw zal medio oktober een besluit nemen over de toekenning van de subsidieaanvragen.

 

De RHO’s hadden niet veel tijd om de aanvragen in te dienen. Daarom heeft Raedelijn de organisaties in de regio’s Noordwest Utrecht, Lekstroom, Zuidoost Utrecht en Utrecht Stad geholpen door het proces te coördineren, mee te denken over de inhoud en de nodige capaciteit te leveren om de stukken voor te bereiden en uit te werken.

 

Doelen van de subsidie

Met de ZonMW-subsidie ‘versterken eerstelijnszorg’ kan een regionale huisartsenorganisatie een subsidie van maximaal € 150.000 ontvangen. Hiermee kunnen zij voorbereidingen treffen voor de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA) rondom de versterking van de eerstelijn.

 

De doelstellingen van de subsidieaanvraag zijn: 

  • Het samenbrengen van de huidige samenwerkingsverbanden en netwerken binnen de eerstelijnszorg in de betreffende regio.
  • Het aansluiten bij (bestuurlijke) overlegtafels waarbij de focus ligt op het versterken van een goede vertegenwoordiging van de eerstelijnszorg met mandaat bij regiotafels en het maken van regionale samenwerkingsafspraken.
  • Het anticiperen op en voorbereiden van plannen om de eerstelijnszorg in de regio te versterken, op basis van de visie eerstelijnszorg 2030, het bijbehorende plan van aanpak en de regiobeelden en regioplannen.

 

Globale inhoud subsidieaanvraag

In de drie ingediende subsidieaanvragen leggen de RHO’s vooral de focus op de implementatie van (eerstelijns) kernteams in de wijk. Dit doen zij in aansluiting op het advies van de Raad Volksgezondheid & Samenleving  ‘De basis op orde ’ en het concept-visiedocument ‘versterking eerstelijnszorg 2030’ van de brancheorganisaties eerstelijn, Zorgverzekeraars Nederland en de VNG. Hiermee spreken de regionale huisartsenorganisaties de ambitie uit om in iedere wijk samenwerking te realiseren in een kernteam van huisartsen, wijkverpleegkundigen en sociaal domein. Afhankelijk van de specifieke zorgvraag van de patiënt/burger werkt het kernteam nauw samen met apothekers, paramedische disciplines, specialisten ouderengeneeskunde en andere professionals.


In de drie subsidieaanvragen worden ook andere thema’s beschreven, welke dat precies zijn verschilt per subregio. Het gaat onder andere om het versterken van bestuurlijke netwerken, de ontwikkeling van subregionale visie op eerstelijnszorg en de versterking van de organisatiegraad van de paramedische sector.

 

Vervolgstappen

 De drie subsidieaanvragen zijn eind juli ingediend bij ZonMw. De verwachting is dat ZonMw medio oktober een besluit neemt over de toekenning. Daarop vooruitlopend gaan de regio’s met de betrokken stakeholders vast van start met de concretisering van de ideeën en projectplannen.

Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs