21-02-2017 | gebiedsgericht werken

Betere gezondheid door een populatiegerichte aanpak

Foto

De zorg van morgen vraagt om een integrale en regionale blik. Steeds meer organisaties, werkend aan thema's als ouderenzorg of GGZ, maar ook gemeenten, coöperaties van huisartsen en ziekenhuizen willen gezamenlijk de gezondheid van een doelgroep of populatie verbeteren. Hoe organiseer en faciliteer je deze samenwerking? Wat is nodig om vorm te geven aan gebiedsgericht werken? En hoe monitor en stuur je dat? Een populatiegericht programma kan hier een antwoord op zijn. 

Raedelijn werkt in 2017 aan in ieder geval vier programma’s. GezondVeluwe, Oldenzaal Vitaal, Palliatieve Zorg en Duursaam Houten.

Verbeteren van gezondheid

We zien in Midden-Nederland een toename van initiatieven van organisaties uit zorg en welzijn en publieke gezondheid die de gezondheid van een populatie willen verbeteren. Zij zoeken elkaar op en organiseren zich in netwerken met nieuwe zorgpartners.  Complexe vraagstukken bijvoorbeeld rond ouderen, jeugd, GGZ en chronisch zieken kunnen niet langer door zorgorganisaties alleen worden opgelost. Dat vraagt om domeinoverstijgende samenwerking. Bij een populatiegerichte aanpak analyseren we de gezondheidsrisico's van een doelgroep en brengen we in kaart wat deze groepen zelf zeggen nodig te hebben om gezond te blijven of om bestaande gezondheidsrisico’s te verminderen.

 

Inwoner staat centraal

De wensen en behoeften van de inwoners staan centraal. Een programmatische aanpak zorgt ervoor dat projecten die onder het programma vallen met elkaar samenhangen en dat ze de gezondheid en het welzijn van inwoners versterken. Met een populatiegerichte programma streven wij naar samenhangende zorg van goede kwaliteit, gericht op gezondheidswinst voor inwoners van de regio, tegen dezelfde of lagere kosten (Triple Aim). Daarvoor maken wij gebruik van diverse data zoals demografische gegevens, managementinformatie van betrokken organisaties,  zorgkosten en - gebruik, ontwikkelingen en trends.

Complexe vraagstukken zoals rond ouderen, jeugd, GGZ en chronisch zieken kunnen niet langer door alleen zorgorganisaties worden opgelost.

VERSCHILLENDE ROLLEN

Om het populatiegericht werken van de grond te krijgen en in goede banen te leiden, is een programmateam nodig met daarin adviseurs met verschillende rollen. Een kwartiermaker - iemand die partijen, (potentiële) organisaties samenbrengt en inspireert om tot gedeelde ambities te komen. Een programmamanager die zorgt voor de inrichting van de netwerkorganisatie en het programma overall aanstuurt. Een informatiemanager die de monitoring inricht er organiseert en betekenis kan geven aan de uitkomsten. Een communicatieadviseur die de programmacommunicatie vormgeeft en de communicatie met de burger organiseert en de projectleiders die de projecten trekken.

Afbeelding

SAMENWERKEN AAN ZORG EN GEZONDHEID

Wij geloven in een populatiegerichte aanpak, over domeinen heen om zo samen te werken aan goede zorg en gezondheid tegen dezelfde kosten. We zien in het veld deze behoefte op diverse plekken ontstaan. Het inschakelen van een onafhankelijke partij met specifieke kennis en ervaring op dit gebied helpt om deze behoefte ook vorm en inhoud te geven. Raedelijn kan deze programma's voor betrokken partijen realiseren. We werken vanuit partnerschap. Samen met professionals, zorgpartners, gemeentes, zorgverzekeraars en inwoners. Vanuit onze onafhankelijke rol zijn we in staat om de verschillende werelden bij elkaar te brengen en daarmee de partijen vanuit een gezamenlijk gevoelde ambitie in beweging te brengen.