Opdracht in alle regio's
Meer weten over Digitalisering ›
Regionaal samenwerken

voor goede digitale zorgcommunicatie en uitwisseling van patiëntgegevens

Vraagstuk

Door de vergrijzing en de ernstige personeelstekorten staat de toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg onder grote druk. Het aanbieden van alleen fysieke zorg is op termijn niet meer houdbaar. Digitale zorg moet dus een efficiënte bijdrage leveren aan de fysieke zorg binnen een zorginstelling of in de thuissituatie. Een goede ICT-infrastructuur en gegevensuitwisseling zijn harde randvoorwaarden. Alleen door regionale samenwerking tussen zorgaanbieders en organisaties in het sociaal domein kan dit vraagstuk worden aangepakt. Daarom is een regionaal netwerk, Trijn genoemd, opgericht met de drie ziekenhuizen, Altrecht, drie regionale huisartsenorganisaties, vier VVT-zorginstellingen, Apothekersvereniging Midden-Nederland, Saltro en Zorgbelang Inclusief. Trijn richt zich op regionale projecten over digitale gegevensuitwisseling en zorgcommunicatie tussen zorgprofessionals onderling en met de cliënt of patiënt.

 

Aanpak

Vanuit verschillende rollen adviseert en ondersteunt Raedelijn het regionaal samenwerkingsverband Trijn. Als bestuurssecretaris adviseert en ondersteunt Raedelijn het bestuur en de participantenraad bij bestuurskundige vragen rondom besluitvorming en governance. In de aanpak ligt de focus op de transformatie van een netwerkorganisatie (zonder juridische entiteit) naar een Regionale Samenwerkingsorganisatie (RSO). Daartoe wordt een vereniging opgericht en in 2022 verder gebouwd aan een professionele werkorganisatie. Daarnaast is Raedelijn in de rol van projectleider bezig met drie projecten:  

  • kort Digitaal Overleg huisarts-medisch specialist;

  • een digitaal “schriftje op de keukentafel” voor professionals, cliënten en mantelzorgers; 

  • de aanpak over de Regionale Transmurale Afspraken. 

 

Verder ondersteunt Raedelijn in de communicatie van en over Trijn onder andere in de vorm van nieuwsbrieven.

 

Impact 

Trijn heeft als doel de regionale samenwerking in de regio Utrecht tussen zorgaanbieders en welzijnsorganisaties op het gebied van digitale zorgcommunicatie en gegevensuitwisseling te verbeteren. Hierdoor kunnen patiënten en inwoners meer gebruik gaan maken van digitale vormen van zorg en communicatie met hun zorgverleners. Dit versterkt de eigen regie van patiënten en inwoners en ondersteunt ouderen om langer thuis te kunnen blijven wonen. Daarnaast biedt digitale zorg ook een antwoord op het toenemende tekort aan zorgpersoneel in de regio Utrecht.

Deze adviseurs werken aan de opdracht en vertellen je er graag meer over