Opdracht in de regio
Utrecht Stad
Meer weten over Betekenisvolle netwerken ›
Hoe breng je de impact van een netwerk in kaart?

Door gebruik te maken van data

Vraagstuk

Veel inwoners in Overvecht kampen met een slechte gezondheid, vaak in combinatie met werkloosheid, schulden of psychische problemen. In de integrale wijkaanpak ‘Krachtige basiszorg’ werken huisartspraktijken, buurtteams en andere partners op gebied van zorg, sociaal welzijn en preventie succesvol samen om de bewoners hierbij te ondersteunen. Daarbij wordt samen met de cliënt naar een passende oplossing gezocht. Vanuit het netwerk was er behoefte aan het in kaart brengen van de impact die de Krachtige basiszorg aanpak had op de uitkomsten van zorg, doelmatigheid en ervaren gezondheid voor de burger.

 

Aanpak

In dit traject hadden wij een rol als adviseur/consultant. Samen met de professionals en praktijkmanager van Overvecht Gezond is gestart met een contextanalyse uit te voeren voor Overvecht om de resultaten van het onderzoek te kunnen duiden in het perspectief van populatiekenmerken en beleid. Hiervoor is gebruik gemaakt van data en managementinformatie van gemeente en professionals. Een belangrijke conclusie van de analyse is dat de druk op de zorg- en welzijnsprofessionals in Overvecht onverminderd hoog bleef door niet beïnvloedbare demografische ontwikkelingen. Daarnaast bleek dat de zorgzwaarte meer inzet vraagt van professionals ten opzichte van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) norm en financiering.

 

Impact

Samen met de resultaten van deze door Raedelijn gemaakte analyse is door NIVEL en Zilveren Kruis vervolgens onderzocht wat de effecten van de Krachtzorgaanpak in Overvecht zijn op ervaren gezondheid, kwaliteit en doelmatigheid. Uit NIVEL-onderzoek (2017) blijkt dat deze aanpak de kwaliteit van de zorg duurzaam verbetert. Onderzoek van Zilveren Kruis Achmea toont aan dat het zorggebruik significant is afgenomen, terwijl het zorggebruik in de controlegroep juist is gestegen. De besparing komt neer op ruim een half miljoen euro in één jaar tijd.

Deze adviseurs hebben gewerkt aan de opdracht en vertellen je er graag meer over


Neem gerust contact met hen op!