Opdrachten
Hoe zorg ik dat ouderen gezond en veilig thuis blijven wonen?

Samenwerking over alle domeinen heen

Context

Ouderenzorg vraagt om een benadering die zorg, welzijn en wonen zoveel mogelijk integreert. Kwetsbare ouderen hebben vaak meerdere aandoeningen. Goede samenwerkingsafspraken tussen zorgaanbieders, gemeenten, ziekenhuizen en partijen uit welzijn en wonen, maar ook met mantelzorg zijn hierbij essentieel.
Noordwest-Veluwe is sterk vergrijst. Hoe realiseert u goede zorg en ondersteuning die aansluit bij de behoefte van de oudere? Hoe zorgt u dat ouderen langer zelfredzaam zijn? Minder (complexe) zorg nodig hebben? Hoe voorkomt u problemen en signaleert u op tijd? 

 

AANPAK

Ouderenzorg staat hoog op de agenda van het programma GezondVeluwe. We lichten twee ouderenzorgprojecten binnen het programma uit.  

Verbeteren van de ervaren gezondheid en ervaren kwaliteit van zorg, tegen minimaal gelijkblijvende kosten (Triple Aim) staan bij de projecten voorop.    

 

OZOverbindingzorg
Via een eenvoudig computersysteem communiceren alle partijen rondom oudere en mantelzorg online met elkaar over de zorg. Zij kunnen vragen aan elkaar stellen of bijvoorbeeld signalen afgeven. De oudere staat centraal, bepaalt wie toegang krijgt en heeft daarmee de regie in handen. De gezondheid van de oudere is daardoor scherp in beeld waardoor op tijd bijsturing mogelijk is en dat kan een bijvoorbeeld een ziekenhuisopname voorkomen. 

Integrale Ouderenteams:

Alle 75-plussers zijn op basis van screening globaal in gedeeld in drie groepen: vitale ouderen, kwetsbare ouderen en ouderen met een complexe zorgbehoefte. 

Een lokaal team van wijkverpleegkundige, ouderenadviseur en specialist ouderen geneeskunde werkt samen met één of meerdere huisartsenpraktijken. De deelnemers van het team maken afspraken over zorgverlening, ondersteuning, overdracht en casemanagement op basis van kwaliteit en doelmatigheid.  

 

Dit project maakt onderdeel uit van het programma GezondVeluwe

 Doel

Goede zorg en ondersteuning die aansluit bij de behoefte van ouderen, waardoor ouderen:

 • langer thuis kunnen blijven wonen
 • minder (complexe) zorg nodig hebben
 • een toename van welbevinden  ervaren
 • professionals sneller, beter en met meer plezier samenwerken
 • zorg- en ondersteuningskosten nemen af, stijgen minder snel of blijven gelijk.  

Resultaten van Ozoverbindzorg

 • Ongeveer 50% van de ouderen kan langer thuis te kunnen blijven wonen
 • 50% van de ouderen geeft aan dat OZO bijdraagt aan welbevinden en kwaliteit van leven
 • Een derde van de ouderen geeft aan dat de hulpvraag is afgenomen
 • Vrijwel alle ouderen geven aan dat de samenwerking tussen professionals is verbeterd.
 • Professionals geven de samenwerking een 7,2 (was 6,7)

SUCCESSEN

 • Door programmatische aanpak sluiten de projecten goed op elkaar aan
 • Kracht van domeinoverstijgende samenwerking
 • Effecten van de projecten zijn meetbaar en zichtbaar en makkelijk te sturen en monitoren door het nteractieve dashboard als instrument om projecten te monitoren en te sturen. 
 • Sluit echt aan op de behoefte van de inwoner

SAMENWERKINGSPARTNERS

Zorggroep Medicamus, Ziekenhuis St Jansdal, Icare, Zorggroep Noordwest-Veluwe en overige thuiszorgaanbieders, welzijnsorganisaties, gemeenten in regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde, apothekers, Zorggroep Flegel, Zorgbelang en Zilveren Kruis

PROGRAMMA

GezondVeluwe 

PROJECTEN

OZOverbindzorg en Integrale Ouderenteams

ONZE ROL

Projectleider ouderenzorg en programmamanager GezondVeluwe 

INFOGRAPHIC

Infographic
Infographic

Meer weten over dit uitgelichte project?


Project in regio