Opdrachten
Hoe organiseren we geestelijke verzorging in de thuissituatie?

VRAAG

Zingeving in de eerste lijn vormgeven: dat is de opdracht die het netwerk palliatieve zorg heeft gekregen van het ministerie van VWS. Door inzet van geestelijke verzorgers is professionele ondersteuning bij zingevings- en levensvragen in de thuissituatie mogelijk. Hoe organiseer je dat?

 

Als mensen ernstig ziek worden of op een andere wijze een groot verlies ervaren is dat een gebeurtenis die diep in het leven ingrijpt. Levensvragen kunnen mensen intensief bezighouden. Als ze er alleen of met hulp van naasten niet uitkomen geven geestelijk verzorgers aandacht en begeleiding bij vragen zoals: Welke zin heeft mijn leven gehad? Hoe kan ik afscheid nemen van dierbaren? Welke onverwerkte zaken maken mij onrustig? Geestelijk verzorgers bieden hulp bij mensen thuis en scholen andere zorgverleners en vrijwilligers.

 

Voordat het ministerie de netwerken palliatieve zorg opdracht gaf om zingeving in de eerste lijn vorm te geven is Raedelijn benaderd door de coördinator van het netwerk palliatieve zorg in Gooi en Vechtstreek. Zij en een groep geestelijk verzorgers hadden de wens om in 2018 in die regio een Centrum voor Levensvragen op te richten.

 

AANPAK

In de voorbereidende fase ontwikkelde Raedelijn een businesscase voor het Centrum voor Levensvragen. Deze kwam tot stand met input van geestelijk verzorgers en de coördinator van het netwerk palliatieve zorg. De businesscase zorgde voor bestuurlijk commitment en een startbijdrage van de partners om de implementatiefase in te gaan. Met een regionale projectgroep is een implementatieplan opgesteld. Na bestuurlijke accordering van dit plan door de partners is in oktober 2018 het Centrum van Levensvragen van start gegaan.    De folder Hoe organiseer je geestelijke verzorging in de thuissituatie? beschrijft welke stappen zijn doorlopen en wat de bouwstenen waren voor de implementatie.

 Doel

Realiseren van een Centrum voor Levensvragen in Gooi en Vechtstreek om professionele ondersteuning bij levensvragen in de thuissituatie mogelijk te maken

 

resultaten

Er is een businesscase en implementatieplan ontwikkeld, waarna in oktober 2018 het Centrum van Levensvragen Gooi en Vechtstreek is geopend. Geestelijk verzorgers bieden nu hulp bij levensvragen aan mensen in de thuissituatie en scholen andere zorgverleners en professionals.

Partners

Het Centrum van Levensvragen is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Gooi- en Vechtstreek Amaris, Hilverzorg, Hospice Kajan, Inovum, Tergooi en Vivium.

 

Onze rol

Raedelijn ontwikkelde de businesscase voor het Centrum voor Levensvragen, vervulde een actieve rol bij het organiseren van bestuurlijk commitment, was projectleider bij de implementatie van het centrum en is adviseur nu het Centrum van Levensvragen operationeel is. 

 

INFOGRAPHIC

Infographic
Infographic

Meer weten over dit uitgelichte project?