29-01-2019 | Verbinding zorg en welzijn | ouderenzorg

Doorontwikkeling Stedelijk Platform Ouderen Utrecht

Foto

Binnen de zorg en ondersteuning voor ouderen zijn veel verschillende partijen actief. Ook in de stad Utrecht. Dat is mooi maar kent ook risico’s: organisaties kunnen hetzelfde doen of met hun activiteiten onvoldoende op elkaar aansluiten. Voor de oudere moeten zorg en ondersteuning gewoon kloppen. En huisartsen willen ervaren dat de ouderenzorg goed geregeld is. Het Stedelijk Platform Ouderen (SPO) monitort de activiteiten en de afstemming binnen ouderenzorg en -welzijn. Vanuit raedelijn zijn Pauline Tielrooij en Marian Kesler gevraagd dit platform in 2019 samen met betrokken partijen door te ontwikkelen tot een zichtbaar en slagvaardig samenwerkingsnetwerk.

 

Carin de Kok, huisarts en medisch directeur Huisartsen Utrecht Stad (HUS): “In Utrecht bestaat een stedelijk convenant tussen gemeente, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, HUS en de GEZ (Geïntegreerde Eerstelijnszorg). Daarin kijken we in hoeverre samenwerkingen bestaan rond de onderwerpen jeugd, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), ouderen en data-uitwisseling. We kijken ook waar extra ondersteund of aangejaagd moet worden. Omdat er rond en met ouderen nog geen overlegstructuur bestond en om wel te kunnen afstemmen, is een paar jaar geleden het SPO in het leven geroepen.” Carin vertelt dat ouderenzorg in Utrecht voorziet in alles wat nodig is: “Gelukkig bestaan er geen witte vlekken.”

"Gelukkig bestaan er geen witte vlekken.”

Elkaar bij de les houden

Bij het SPO zijn betrokken: de sociale wijkteams, de wijkverpleging, de verpleeg- en verzorgingshuizen, de informele zorg (ondersteuning vrijwilligers), ouderen zelf en de huisartsen. Carin de Kok: “Het SPO monitort. Partijen daar spreken over onderwerpen als vroeg-signalering, dementie, informatieoverdracht en eerstelijnsverblijf. Binnen het SPO verkennen we wat er extra nodig is op deze onderwerpen. We spreken elkaar op organisatieniveau aan als mensen of organisaties om welke reden dan ook onvoldoende kunnen meedoen of onvoldoende kunnen implementeren. Het daadwerkelijke doen gebeurt binnen en tussen de organisaties, niet binnen het SPO.” Belangrijke onderwerpen voor 2019 zijn volgens Carin de Kok:

 

  • vroeg-signalering
  • transmurale zorgbrug of informatieoverdracht
  • eerstelijnsverblijf
  • dementie

 

Deze onderwerpen maken – als zij goed georganiseerd en geïmplementeerd zijn – plaats voor andere (nieuwe) aandachtspunten. “Onder vroeg-signalering verstaan we de kwetsbare oudere vinden die extra hulp nodig heeft. Natuurlijk proberen we te voorkomen dat een oudere niet meer goed voor zichzelf kan zorgen. We werken samen met “Samen in de stad” om nog mobiele ouderen te spreken, die zelf wat voor anderen kunnen betekenen.”

 

“De transmurale zorgbrug gaat over goede informatieoverdracht. Dat een huisarts of een wijkverpleegkundige aangeeft bij een oudere die in het ziekenhuis wordt opgenomen, dat deze kwetsbaar is en extra aandacht nodig heeft. En in welk opzicht. En andersom – als de oudere weer thuiskomt – dat alle informatie vanuit het ziekenhuis weer terechtkomt bij de huisarts en/of de wijkverpleegkundige. We zorgen ervoor, dat de oudere niet tussen wal en schip valt" aldus Carin de Kok.

 

“Een digitaal zorg-coördinatiepunt voor eerstelijnsverblijf bestaat al. Nieuw is dat dit coördinatiepunt fysiek wordt ingericht met professionals, die meedenken over de vraag waar een oudere op de juiste plek is. Een oudere die tijdelijk niet thuis kan wonen. Met deze voorziening voorkomen we dat een oudere in een ‘verkeerd’ bed komt. Daarnaast krijgen we een beter overzicht van waar welk bed beschikbaar is, zodat opname sneller geregeld kan worden.”

 

Welke rol speelt raedelijn ?

“Raedelijn faciliteert het overleg. Als voorzitter zorgt raedelijn dat de agenda op orde is, dat de mensen bij elkaar komen en dat we constructief kritisch kunnen zijn.” Het Stedelijk Platform Ouderen Utrecht heeft Pauline Tielrooij en Marian Kesler gevraagd om het SPO ook in 2019 te begeleiden bij de doorontwikkeling. Het platform wil steviger én robuuster worden. In 2019 helpt raedelijn het SPO te werken aan:

 

  • een groter bestuurlijk draagvlak
  • betere zichtbaarheid en
  • sterkere banden tussen organisaties binnen het SPO op onderwerpen zoals dementie, langer thuis wonen (vroeg-signalering), transmurale zorg en tijdelijk eerstelijns verblijf."

 

Betrokken bij dit project