25-08-2020 | Nieuws

De publieke waarde van regionale ouderenzorgnetwerken

Wat is de publieke of maatschappelijke meerwaarde van netwerksamenwerking in de ouderenzorg? Met deze vraag hield Timo van der Hoeven zich bezig gedurende zijn afstudeerstage bij Raedelijn. Door het vergelijken van drie regionale ouderenzorgnetwerken verkreeg hij inzicht over samenwerken én over het creëren van publieke waarde binnen deze netwerken. Dit laatste onderdeel (publieke waarde) wordt in dit artikel nader toegelicht.

'Publieke waarde is van oorsprong ‘een handelingsperspectief voor publieke organisaties om maatschappelijke meerwaarde te creëren’

Elementen publieke waarde:
Grondlegger van het begrip publieke waarde Mark Moore[1], onderscheidt drie elementen van publieke waarde:

1.    Een duidelijke waardegerichte missie en strategie; de zogenaamde publieke waardepropositie,

2.    De beschikbaarheid van organisatiekracht & middelen; de operationele capaciteit 

3.    De legitimiteit en steun vanuit de omgeving/regio.

Deze 3 elementen samen noemt Moore de strategische driehoek. Publieke waarde ontstaat wanneer in alle onderdelen evenveel wordt voorzien.

Publieke waarde als graadmeter van netwerkeffectiviteit
Je zou kunnen zeggen dat een netwerk effectief is als het publieke waarde genereert. Maar hoe stel je dit vast? Om de publieke waarde vast te stellen is een dialoog met belanghebbenden nodig, zodat inzicht ontstaat in wat volgens hen het effect van een interventie, netwerksamenwerking of project zou moeten zijn.

In Timo's onderzoek zijn wensen en ideeën van thuiswonende ouderen en professionals ten aanzien van regionale netwerksamenwerking samengebracht in een publieke waardenpalet. Hierdoor is ontrafeld wat de voorwaarden zijn om een effectieve regionale samenwerking te starten.


Op naar meer maatschappelijke meerwaarde!

Het merendeel van de regionale ouderennetwerken streeft naar een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod, dat bijdraagt aan langer zelfstandig wonen met kwaliteit van leven en zo veel mogelijk eigen regie. Om dit te kunnen bereiken is het wenselijk om oog te hebben voor het publieke waardenpalet en het ouderenperspectief te betrekken in de samenwerking. 

In het onderzoeksrapport van Timo bespreekt hij verschillende manieren om het ouderenperspectief te betrekken; bijvoorbeeld door ouderen te laten aanschuiven bij overlegtafels of thematisch ouderen bevragen.

 

Bij het bepalen van de vorm van participatie is het van belang om rekening te houden met de complexiteit en dynamiek van de netwerksamenwerking, zodat het ouderenperspectief zo effectief en efficiënt mogelijk kan worden ingezet. Ook hierbij zou de voorkeur van ouderen richtinggevend moeten zijn. 

 

 


[1]
 Mark. H. Moore, Creating Public Value: strategic management in government. Harvard University Press, 1995

 

Benieuwd geworden naar andere bevindingen uit het onderzoek?
Lees hier de scriptie van Timo